Podpisanie umowy z Gminą Wietrzychowice

W dniu 21.10.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o., a Gminą Wietrzychowice na realizację zadania pn.:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie gminy Wietrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj – Cz. I”.