Podpisanie umowy z Gminą Jawornik Polski

W dniu 14.06.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Jawornik Polski,a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Manasterz i Zagórze w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej Etap II – budowa części kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracjii Manasterz oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla przepompowni i oczyszczalni ścieków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1. Gospodarka ściekowa.