Podpisanie umowy z Gminą Jawornik Polski Drukuj
Wtorek, 25 Czerwiec 2019 09:26
W dniu 14.06.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Jawornik Polski, a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Manasterz i Zagórze w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej Etap II - budowa części kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracjii Manasterz oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla przepompowni i oczyszczalni ścieków" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1. Gospodarka ściekowa.